Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/urlHandler.php on line 17

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/urlHandler.php on line 24

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/urlHandler.php on line 31

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Foram - Reklamační řád
 • Dodávka a instalace systémů na klíč
 • Rozsáhlý sortiment počítačových komponent
 • Počítačové sestavy a příslušenství

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi spotřebitelem a společností Foram, s.r.o. (dále jen prodávající). Spotřebitel převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Záruční podmínky

Spotřebitel je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.

Spotřebitel má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u Foram, s.r.o., projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Foram spol s r.o. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis může spotřebitel uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

Spotřebitel může vadné zboží na vlastní náklady zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje spotřebitel ho (zpáteční adresa, tel.číslo.). Přepravu zpět k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí spotřebitel vadu reklamovat okamžitě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené spotřebitelem.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

Spotřebitel je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla spotřebitelem výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • porušením záručních pečetí, protiprachových pásků, garančních nálepek
 • odstraněním štítků se sériovými čísly
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem.......)
 • elektrickým přepětím (viditelné poškození spálením součástky nebo její části)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software
 • při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu
 • při chybně provedeném upgrade Biosu, přehrání firmware
 • poškození přírodními živly
 • zapojením do el. sítě neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se spotřebitel stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou spotřebitelem. Prodávající může spotřebiteli účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil spotřebitel, nebo třetí osoba, bude spotřebiteli účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a po dohodě i případné uvedení do funkčního stavu.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností spotřebitele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Záruční podmínky TFT displejů u notebooků a LCD monitorů:

Vzhledem k náročné technologii, použité při výrobě TFT displejů, je možné, že na obrazovce displeje se objeví jeden či více pixelů, které nesvítí či zobrazují jinou barvu. Do určitého počtu a rozložení těchto bodů na obrazovce se však nejedná o závadu. Reklamace se v těchto případech řídí záručními podmínkami výrobce zařízení nebo normou ISO 13406-2.

Délka záruky

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případné prodloužené lhůty. V případě, že na prodejním dokladu je u položky vyznačena záruční doba delší než 24 měsíců, považuje se za prodlouženou lhůtu délka nad zákonnou dobu 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout od doby převzetí zboží spotřebitelem.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace spotřebitelů řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 a tímto reklamačním řádem.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci atp.) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců v souladu s §626 zákona č. 40/1964 Sb.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamace zboží prodávající vyřizuje spotřebiteli bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2008. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny.

Společnost Foram s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.foram.cz/www/libs/Smarty_Compiler.class.php on line 270